Seminarium Naukowe „Współczesny model turystyki młodzieżowej. Turystyka akademicka wczoraj – dziś – jutro”

pod Honorowym Patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki - Dawida LASKA

 

W dniu 09 czerwca 2016 roku w pięknej auli kolumnowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się Seminarium Naukowe w związku z ważnymi rocznicami w historii studenckiego ruchu turystycznego:

 • 110 lat zorganizowanej turystyki akademickiej związanej z pierwszą organizacją turystyczną – Akademickim Klubem Turystycznym i Akademickim Związkiem Sportowym Młodzieży Polskiej - powstałym na ziemiach polskich we Lwowie i założoną przez dr Mieczysława Orłowicza.
 • 110-leciem powstania Akademickiego Związku Sportowego Młodzieży Polskiej we Lwowie,
 • 60-leciem Biura Podróży i Turystyki Almatur powstałym w 1956 roku jako specjalistyczna agenda organizacji sudeckiej realizująca zadania socjalne i obsługująca rozwijający się społeczny ruch turystyczny, krajowy i zagraniczny, w środowisku akademickim. 

W Seminarium uczestniczyło około 100 osób, byłych działaczy turystycznych środowiska studenckiego, nckiej
reprezentujących kluby turystyczne, kluby turystyki kwalifikowanej, kluby uczelniane Akademickiego Związku Sportowego, koła i oddziały akademickie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Znacząca była reprezentacja środowisk naukowych, przedstawicieli uczelni warszawskich, Krakowa, Lublina, Torunia, Szczecina, Gdańska i innych ośrodków akademickich prowadzących badania nad problemami turystki młodzieżowej czy studenckiej.

Otwarcia Seminarium dokonał Prezes Biura Podróży i Turystyki Almatur Mirosław Sikorski, witając gości i uczestników przybyłych na seminarium, w tym podsekretarza stanu w ministerstwie Sportu i Turystyki Dawida Laska, który wygłosił adres z życzeniami z okazji jubileuszu BPiT Almatur oraz życzył uczestnikom Seminarium pomyślnych obrad i podkreślił znaczenie turystyki młodzieżowej w działalności resortu i zaprosił do współpracy.
W imieniu gospodarza Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego zebranych powitał także w zacnych i historycznych murach 200-letniej Alma Mater dziekan Wydziału Historycznego UW – prof. zw. dr hab. Mirosław Nagielski.

Referat otwierający /wprowadzając/ na Seminarium wygłosił Przewodniczący Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego kol. Wiesław Klimczak, przedstawiając rolę i znaczenie turystyki w Zrzeszeniu Studentów Polskich, powszechnej organizacji studenckiej w której działalność turystyczna, obok kultury, stanowiła jeden z podstawowych elementów aktywności społecznej środowiska akademickiego.

Referaty programowe przedstawili:


Fenomen turystyki akademickiej drugiej połowy XX wieku.
/prof. zw. dr hab. Józef Lipiec Uniwersytet Jagielloński/.

Profesor tak charakteryzuje wartości i idei akademickiego ruchu turystycznego w Polsce minionego półwiecza:
- wolość myślenia, działania, poznania i przemieszczania się w świecie,
- wartości poznawcze ze wskazaniem na źródła i kryteria prawdy,
- pouczająca lekcja tolerancji i zrozumienia innych ludzi,

Turystyka młodzieżowa: jak podnieść atrakcyjność atrakcji ?
/prof. dr hab. Magdalena Kachniewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie/,
Tematem referatu, znakomitego w formie i w treści, była charakterystyka potencjalnego
konsumenta usług turystycznych młodzieżowego biura podróży i dostosowanie narzędzi
marketingowych w jego działalności w stosunku do pokolenia wychowanego w epoce dominacji mediów
i cywilizacji obrazkowej.

Turystyka i rekreacja w Akademickim Związku Sportowym
/ Sekretarz Generalny Akademickiego Związku Sportowego dr Bartłomiej Korpak /,
Ciekawa prezentacja historii Akademickiego Związku Sportowego z punktu widzenia działalności turystyczno-rekreacyjnej prowadzili do stwierdzenia, że sport akademicki w fazie początkowej jego rozwoju i na poziomie uczelnianym to różnorodne formy turystyki sportowej, rekreacji i aktywnego spędzania czasu wolnego przez studentów.

Turystyka akademicka w działalności PTTK
/Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Andrzej Gordon/
Niezwykle trafna i interesująca, w formie i treści, ocena wkładu środowiska akademickiego w rozwój Towarzystwa na przestrzeni w drugiej połowie XX wieku a także aktualny stan działalności i podejmowane inicjatywy środowiska akademickiego w PTTK. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność szkoleniowa /przewodnicka/, wydawnicza i wkład działaczy Towarzystwa wywodzących się ze środowiska akademickiego.

ALMATUR dzisiaj to turystyka niebanalna
/Prezes Zarządu BPiT Almatur Mirosław Sikorski/
W swojej interesującej prezentacji Prezes Almaturu przedstawił aktualny zakres działalności biura, jego bogatą ofertę programową dla dzieci, młodzieży i studentów, charakter turystki dla realizowane aktualnie oraz wyniki BPiT Almatur w ubiegłym roku. Almatur na rynku turystyki młodzieżowej od wielu lat jest wiodącym biurem podróży a w rankingach plasuje się także od wielu lat na czołowych pozycjach. Dzisiejsza turystyka realizowana w BPiT Almatur to kontynuacja dotychczasowego dorobku biura, rozwijanie i doskonalenie oferty dla młodzieży i studentów zgodnie z potrzebami tych środowisk.

W dyskusji udział wzięli:

 • Małgorzata Lepa, Michał Kwiatkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) w prezentacji przedstawili wyniki badań nt. „Determinanty turystycznej generacji „Z” oraz „Wpływ realizowane aktywności turystycznej młodzieży na postrzeganie turystyki”. Przedstawiona prezentacji korespondowałaz tematyką referatu prof. M. Kachniewskiej albowiem wyniki badań potwierdzały spostrzeżenia i poglądy na temat stanu aktualnego turystyki młodzieżowej i potrzeb w tym zakresie.
 • Sylwester Szafarz /absolwent wydziału HZ SGH, pilot wycieczek zagranicznych, kierownik pierwszego MHS w DS. Dziekanka, dyplomata/, skupił swoje wystąpienia na wspomnieniach z pracy pilota pierwszych wycieczek zagranicznych do Włoch i Francji oraz funkcjonowaniu pierwszego Międzynarodowego Hotelu Studenckiego w Domu Studenckim Szkół Artystycznych „Dziekanka”
 • dr Włodzimierz Banasik /przewodnik beskidzki, działacz turystyczny środowiska śląskiego, pracownikBPiT Almatur w Katowicach i w Warszawie, aktualnie JM Rektor WSTiJO / skoncentrował się w swojejinteresującej prezentacji na pokazaniu rozwoju niezwykłego w turystyce polskiej zjawiska, które określane było „Bazy i Chatki Studenckie”. Autor był jednym z aktywnych organizatorówi inicjatorów budowy tych chatek w Beskidzie Śląskim, Żywieckim i małym jako baza turystycznadla studentów środowiska śląskiego.
 • dr Włodzimierz Nalazek,/ prof. WSSP w Lublinie, jeden twórców współczesnego modelu turystyki zagranicznej w BPiT Almatur, członek wielu międzynarodowych turystycznych organizacji studenckich i młodzieżowych/. W swoim wystąpieniu przedstawił warunki i możliwości rozwoju turystyki zagranicznej BPiT Almatur i współpracy międzynarodowej w okresie ograniczeń formalnych, dewizowych itp..
 • Alfa Andrys /działacz ZSP w AGH w Krakowie, pilot wycieczek zagranicznych, kierownik obozówstudenckich/ przedstawił w sposób interesujący organizację wyjazdów /wycieczek/ zagranicznych dla studentów AGH i górników kopalń śląskich na zasadzie współpracy obu tych środowisk. Podkreślał rolę BPiT Almatur przy zabezpieczeniu wymogów formalno-organizacyjnych /paszporty, wizy, dewizy itp./dla tego typu wyjazdów.
 • Ludwik Bukowski /członek AKT we Wrocławiu, przewodnik turystyczny, dyrektor BPiT Almatur we Wrocławiu, dyrektor PBP Orbis w Warszawie/ nawiązał do powstania pierwszego Akademickiego KlubuTurystycznego, który powstał we Wrocławiu w 1957 roku a także wspominał powstanie i działalność „Domku Myśliwskiego”, pierwsze studenckie schronisku turystyczne. Środowisko studenckie przodowało w wielu inicjatywach turystycznych, z którego brały przykład inne środowiska, kluby turystyczne, koła przewodnickie itp.
 • Dr Ryszard Kalbarczyk /socjolog UW, wykładowca m.in. socjologii turystyki, prowadził liczne badanianaukowe /ankietowa/ z zakresu turystyki młodzieżowej i studenckiej, ekologii i ochrony środowiska itp./Omówił doświadczenia BPiT Almatur z zakresu współpracy środowiska studenckiego i szkół średnich naprzykładzie organizacji wspólnych obozów szkolno-studenckich dla kandydatów na studia i wyniki przeprowadzonych badań ankietowych. Był to przykład oferty Almaturu dla innych środowisk nie tylko studenckiego co dzisiaj jest stała praktyką biura.
 • Stefan Heinrich /żeglarz, alpinista, ratownik górski, działacz turystyczny środowiska krakowskiego, pracownik BPiT Almatur, aktualnie PZŻ/. Legenda, nestor studenckiego żeglarstwa, kierownik – kapitanwielu rejsów żeglarskich na Jeziorach Mazurskich, zimą instruktor narciarstwa itp./ W swoim wystąpieniu wspominał pierwsze obozy wędrowne żeglarskie i „odkrywanie” szlaku Wielkich Jezior Mazurskich dla turystyki studenckie przez studentów. W tej dziedzinie turystyki najbardziej była widoczna współpraca AZS i ZSP, organizacja wspólnych klubów żeglarskich, rejsów morskich, szkolenie kadry sternikówi instruktorów żeglarstwa m.in. w takich ośrodkach jak AZS Wilkasy, MCŻiTW Almatur w Giżycku. Wspominając działalność turystyczną środowiska akademickiego S. Heinrich podkreślił różnorodnośćinicjatyw programowych we wszystkich dyscyplinach turystyki kwalifikowanej, aktywnej, specjalistycznej,sportowej itp., którą można określić „od turystyki pieszej do balonowej”, wszystko to było pod marką Almatur.
 • Krystyna Tomaszewska /pilot wycieczek zagranicznych, pracownik BPiT Almatur/ zaapelowała do zebranych, piszcie i publikujcie to w Internecie. To wszystko trzeba ocalić dla przyszłych pokoleń dla potomności bo ten fenomen drugiej połowy XX wieku popadnie w zapomnienienie.
 • Waldemar Błaszczuk /działacz środowiska śląskiego, żeglarz, przewodnik, pilot, pracownik BPiT Almatur,aktualnie nauczyciel akademicki w szkołach turystyczno-hotelarskich/ podjął próbę przekazania refleksji na temat Seminarium i nawiązał do jej tematyki – „Turystyka akademicka wczoraj – dziś – jutro”.

Turystykę akademicką w jej historycznym ujęciu omawiali w swoich wystąpieniach prof. J. Lipiec,Wiceprezes PTTK Andrzej Gordon, Sekretarz Generalny AZS Bartek Korpak a także praktycznie wszyscy dyskutanci – taki był zamysł organizatorów Seminarium. Turystyka akademicka dziś była podejmowana w wystąpieniach prof. M. Kachniewskiej, Prezesa BPiT Almatur M. Sikorskiego a także w prezentacjiwyników przedstawicieli UMK w Toruniu M. Lepy i M. Kwiatkowskiego. Przyszłość turystyki młodzieżowej najwyraźniej zaprezentowała prof. M. Kachniewska, ukazując obraz potrzeb młodzieży i wykorzystanie mediów i nowoczesnych technik komunikacji w realizacji tych potrzeb.Mówca poparł apel Krystyny Tomaszewskiej o dokumentowanie wspomnień wykorzystując w tym celu możliwości Internetu. W dyskusji nie poruszono wielu ważnych tematów takich jak zdrowotne aspekty turystyki młodzieży i studentów, stan badań nad turystyką młodzieżową, ze względu na ograniczenia czasowe Seminarium. Można jednak stwierdzić, że Seminarium spełnili swoje zadanie i przynajmniej w części odpowiedziało na postawione pytanie – Jaka była, jaka jest i jak będzie turystyka akademicka?

Warto także odnotować przygotowanie Zeszytu nr 6 Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego przygotowanego z okazji 110 tej rocznicy turystyki akademickiej / powstanie AKT we Lwowie/ i 60-lecia BPiT Almatur, która to publikacja była poświęcona tej tematyce. Autorami zawartych tam publikacji byli m. innymi: Tomasz Kowalik, Andrzej Wielocha, Bogdan Opowicz, Jan P. Piotrowski, Sława Węgrzyn – Szulc i Waldemar Błaszczuk.
Uczestnicy Seminarium zostali obdarowani drobnymi upominkami Almaturu oraz mogli wybrać
z bogatego zestawu książek, podręczników, skryptów związanych z problematyką turystyki, hotelarstwa, krajoznawstwa itp. przekazanych przez Wyższą Szkołę Społeczno-Przyrodniczą w Lublinie, Bibliotekę Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie a także mapy i informatory „Studenckie chatki i bazy namiotowe” wydane staraniem Komisji Akademickiej ZG PTTK.

Seminarium przebiegało w znakomitej, turystycznej atmosferze, przywołując w pamięci rajdy, złazy, rejsy itp., specyficzną atmosferę chatek studenckich, spotkań przy ognisku, w gronie przyjaciół, kolegów i znajomych.
Biuro Podróży i Turystyki Almatur planuje opracowanie i wydanie publikacji zawierające materiały /referaty/ z Seminarium, nagrodzone fotografie z ogłoszonego konkursu na temat turystyki młodzieżowej i studenckiej, a także wybrane, nadsyłane wspomnienia i dokumenty /plakaty, kalendarze, proporczyki, znaczki itp./. Publikacja będzie zatytułowana „Monografia turystyki akademickiej”. Planowany termin wydania – październik 2016 rok.


Opracowanie: wb. /12.06.2016./